Stel direct uw vraag aan onze service desk

Privacy

Privacybescherming

Secure Logistics acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s) dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Secure Logistics houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stellen. Dat betekent dat wij


• duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze community doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Secure Logistics B.V., Kamerling Onnesweg 10b, 2991XL Barendrecht


Waarom we gegevens nodig hebben

Om onze dienstverlening aan de XSKey community te kunnen uitvoeren verzamelt en verwerkt Secure Logistics de door u verstrekte persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verzameld, nl ;


 Wanneer u contact heeft met Secure Logistics. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken waarmee XS-Key Cards kunnen worden beheerd. Dit kan via onze website, onze ledenservice, bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;
 Het produceren van XS-Key Cards
 Wanneer uw bedrijf een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 Het mogelijk maken van “OnCard” verificatie van personen met behulp van de XS-Key, om het logistieke proces en/of de toegangsregistratie op het terrein van een Kaartacceptant te kunnen automatiseren
 Het aan, door u, aangewezen kaartacceptanten inzichtelijk maken van juistheid en geldigheid van uw diploma’s, certificaten en gevolgde cursussen en trainingen door middel van beveiligde koppelingen aan certificaat,- en diplomaregisters.
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Om leden en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Secure Logistics rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.


Persoonsgegevens die wij verwerken

• Voor- en achternaam

• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geboorteland
• Nationaliteit
• Voertaal
• Documentnummer legitimatiebewijs
• Type legitimatiebewijs
• Adresgegevens werkgever
• Telefoonnummer werkgever
• Functie bij werkgever
• Indicaties over vergunningen en opleidingen
• E-mailadres

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

• Secure Logistics gebruikt Biometrische informatie (het aderpatroon van uw linker middelvinger en/of een handvolumemeting) om;
• Om het voor alleen uzelf mogelijk te maken om uw XSKey te activeren.
• Om uw persoonsgegevens op de kaart te beveiligen
• Verificatie van uw, identiteit mogelijk te maken, zonder dat u kwetsbare informatie vrijgeeft

Biometrische informatie wordt alleen en uitsluitend, als code versleuteld en beveiligd opgeslagen op uw persoonlijke XSKey. De code is niet terug te vertalen naar biometrische informatie.


Minderjarigen

Secure Logistics heeft niet de intentie om informatie te verwerken noch gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Als U er van overtuigd bent dat wij informatie verwerken of zonder genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via fg@secure-logistics.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Hoe lang we gegevens bewaren

Secure Logistics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat wettelijk is bepaald. Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de bewaartermijn zijn de persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Minimaal 1 keer per 5 jaar worden de persoonsgegevens door Secure Logistics op juistheid gecontroleerd.


Delen met anderen

Secure Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Secure Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Onze website bevat artikelen en video's die gedeeld kunnen worden via social media. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Secure Logistics heeft daar geen invloed op.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar FG@secure-logistics.nl. Secure Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Secure Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en is in het bezit van het ISO27001 certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk of via info@secure-logistics.nl

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1503909


Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, maatschappelijke en economische ontwikkelingen relatie tot de community, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Secure Logistics indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Secure-Logistics , onder vermelding van AVG, FG@secure-logistics.nl


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Secure Logistics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Secure Logistics een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Secure Logistics uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

 

Webdevelopment by Portstream Media